اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد جواد نجفی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

علوم قرآن و حدیث