اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد جواد نجفی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، قم. ایران

علوم قرآن و حدیث