سردبیر


دکتر علی مظهر قراملکی استاد دپارتمان الهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد انتظام دانشیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید صادق حقیقت استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر دیوانی دانشیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه تطبیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل ساجدی استاد گروه کلام و فلسفه اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

فلسفه دین

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی مظهر قراملکی استاد دپارتمان الهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد جواد نجفی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن نقی زاده استاد دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران.

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر گابریل رینولدز استاد دانشکده الهیات، دانشگاه نوتردام، آمریکا.

الهیات

مدیر اجرایی


طیبه گل محمدی مدیر اجرایی دو فصلنامه پرتوی وحی

  • partovevahimofidu.ac.ir
  • 025-32130290