سردبیر


دکتر علی مظهر قراملکی استاد دانشکده الاهیات دانشگاه مفید، قم، ایران

  • ghmalekinoname.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد انتظام دانشیار دانشکده فلسفه دانشگاه مفید، قم، ایران

فلسفه اسلامی

  • entezammofidu.ac.ir
  • 025-32130287

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید صادق حقیقت استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید، قم، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر دیوانی دانشیار دانشکده فلسفه دانشگاه مفید، قم، ایران

فلسفه تطبیقی

  • divanimofidu.ac.ir
  • 025-32130287

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل ساجدی استاد گروه کلام و فلسفه اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

فلسفه دین

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی مظهر قراملکی استاد دانشکده الاهیات دانشگاه مفید، قم، ایران

  • ghmalekinoname.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد جواد نجفی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، قم. ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن نقی زاده استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانکشده الهیات دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • naghizadehum.ac.ir
  • 051

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر گابریل رینولدز استاد دانشکده الاهیات دانشگاه نوتردام. آمریکا

الاهیات