پژوهشهای آکادمیک، به‌ویژه در حوزه مباحث دینی و الهیاتی، در جای خود ارزشمندند؛ اما کارایی و سودمندی آن‌ها هنگامی است که گره از کار فروبسته انسان بگشایند و مسأله‌ای مرتبط با زندگی و اندیشه انسان را حل کنند.

شعار دانشگاه مفید، «پای در سنت و رو به آینده» است و دغدغه ما هم در این نشریه این است که که با توجه به تعالیم قرآنی و سنت اسلامی، راهی برای درمان دردهای انسان دردمند معاصر بجوییم.

بر این اساس، رویکرد نشریه «پرتو وحی» مباحث مرتبط با معارف اسلامی و قرآنی به معنای عام کلمه است و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد؛ اما بحث‌هایی که به پرسش‌ها و دغدغه‌های انسان معاصر مرتبط باشد در اولویت پذیرش و نشر قرار دارد.