نقدی برادعای ورود اسطوره در قرآن
1. نقدی برادعای ورود اسطوره در قرآن

محمد صدوقی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 31-52

چکیده
  در این پژوهش برآنیم به بررسی و نقد یکی از نگرش‌‌های مطرح شده از سوی بعضی از پژوهشگران مسلمان معاصر در خصوص داستان‌‌های قرآن بپردازیم که چنین ادعا نموده‌اند که این داستان‌ها غیر واقعی و اسطوره‌ای ...  بیشتر
منزلت جانشینان پیامبر۶ در پرتو واژه‌شناسی «أهل»، «آل» و «أهل بیت» در قصص قرآن
2. منزلت جانشینان پیامبر۶ در پرتو واژه‌شناسی «أهل»، «آل» و «أهل بیت» در قصص قرآن

سید ابوالفضل موسویان؛ محمد صدوقی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 83-100

چکیده
  در قصص قرآن، سه واژه قریب المعنی «أهل»، «آل» و «أهل بیت» در مورد خاندان نبوت، به کار رفته است؛ در احادیث واژه "عترت" نیز آمده است که از حیطه بررسی قرآنی خارج است. در این مقاله با بررسی دقیق ...  بیشتر